Josef Výprachtický

starosta ?

Narodil se a stále žije v Praze. Vystudoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT. Práci v Junáku se profesionálně věnuje od roku 1998, od roku 2007 jako starosta Junáka. Založil a vedl skautský oddíl a roverský kmen, které pracují dodnes. Jako dobrovolník se dlouhodobě podílí na přípravách a realizaci Mikulášského víkendu, kterého se každoročně účastní dospívající mladí lidé z celé republiky, a roverského lesního kurzu Svatoplukovy pruty. Ve volném čase se věnuje aktivně hudbě a sportu, zejména cyklistice a volejbalu.

Menu sekce Skauting

Betlémské světlo

Betlémské světlo je plamínek, který putuje napříč Evropou. Světýlko zažehnuté v místě narození Ježíše Krista – Betlémě – k nám letos dorazí již po devětadvacáté. Myšlenka šíření předvánočního pokoje a míru vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila do pětadvaceti zemí světa. Tak byla založena novodobá vánoční tradice. Úplně poprvé plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem do Lince, kde se stal součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc znevýhodněným dětem.

Menu sekce Skauting

Skautské projekty – tvoříme lepší svět

Hlavním přínosem skautingu pro svět kolem je příspěvek k výchově mladých lidí v zodpovědné občany. Skauti různého věku se účastní velkých akcí, které pro sebe připravují a zároveň se zapojují do charitativních projektů s přesahem mimo hnutí. Zanechávají svět o trochu lepší, než jaký ho našli.

Akce mají krajský, celorepublikový a někdy i mezinárodní charakter. Smyslem je nejen se naučit nové věci a rozšířit si obzory, ale také potkat nové lidi z různých koutů republiky, Evropy, světa.

 • Betlémské světlo

  Každoročně skauti vozí do České republiky vánoční plamínek Betlémského světla. Světlo se každoročně zapálí v Betlémě a pak putuje do všech domácností napříč Evropou. Pro skauty je Betlémské světlo symbolem míru, přátelství a vánoční pohody. Rozvážením Betlémského světla tak skauti přinášejí naději a radost do mnoha domovů.

  Zajímá vás více?

 • Závody družin

  Závody světlušek a vlčat pro děti do 12 let a Svojsíkův závod pro skautky a skauty mezi 11 a 15 roky prověřují schopnosti a znalosti v praxi. Jednotlivé disciplíny jsou zaměřené na dovednosti využitelné v praktickém životě a mají svůj symbolický rámec.

  V menších skupinách si děti mohou vyzkoušet, jestli zvládají přivolat pomoc, pokud se stanou svědky nehody, zdolat lanovou překážku, napsat SMS zprávu, najít na mapě kostel nebo restauraci a uvařit jednoduché jídlo na ohni.

  Zajímá vás více?

 • Napříč Prahou - přes tři jezy

  Závod Napříč Prahou – přes tři jezy je vodáckou událostí s mnohaletou historií. Koná se každý rok na podzim. Účastníci startují na Císařské louce a na trati dlouhé 6,5 říčních kilometrů překonávají tři pražské jezy, které jsou pro veřejnost otevřené jen jednou ročně, právě při konání tohoto závodu.


  Zajímá vás více?

 • Obrok - párty s tisícovkou přátel

  Jednou za dva roky stráví vždy tisícovka skautů a skautek starších 15 let několik dní na celorepublikovém setkání Obrok. Potkávají se, diskutují s odborníky, navazují kontakty, realizují workshopy i službu pro místní komunitu lidí. Večery pak vyplní zábavou na koncertech nebo posezením v na krátkou dobu postavených čajovnách nebo kavárnách.

  Zajímá vás více?

 • Skauting pro všechny

  Skauting pro všechny je projekt, který spojuje jednotlivce ze skautského hnutí i odborné veřejnosti, pro které je důležitým tématem otevření skautingu pro všechny děti se specifickými potřebami. Jejich cílem je věnovat pozornost formování postojů dětí v oddílech v této oblasti a vytvářet podmínky pro začleňování dětí s různými druhy znevýhodnění do činností oddílů.

  Zároveň pracují na tom, aby vedoucí oddílů měli v této oblasti dostatečnou metodickou podporu. Prvním takovým výstupem je příručka Z nevýhody výhoda.

  Zajímá vás více?

 • Skautský dobrý skutek

  Skauti v květnu 2015 pořádají pilotní ročník nového celostátního projektu skautské služby společnosti. Hlavními cíli konání pilotního ročníku Skautského dobrého skutku je posílit roli dobrého skutku a služby svému okolí jako významné součásti skautské výchovy.

  Dobrý skutek je jedním ze základních prvků skautské výchovy. Není složité z něj odvodit skautský zájem o okolí, o lidi v něm. Skautské oddíly i střediska v různé míře vstupují do svého okolí, aby nabídly svoji pomoc potřebnějším, pro roverský věk je služba jednoznačným imperativem. Je závazkem všech skautek a skautů dělat aspoň jeden dobrý skutek denně.

   

  Zajímá vás více?

 • KAPKA

  KAPKA je humanitární akce skautů a skautek od 15 let, pořádaná ve spolupráci s Nadací pro transplantace kostní dřeně. Jejím cílem je pomoci lidem postiženým nemocemi krvetvorby, například leukémií, a to jak získáváním finančních prostředků, tak prezentací činnosti Nadace.

  Peníze na podporu Nadace získávají skauti během jednoho červnového víkendu za mytí oken automobilů na čerpacích stanicích.

  Zajímá vás více?

 • Postavme školu v Africe

  Téměř každé druhé dítě v Etiopii nechodí do školy. Často prostě proto, že v jeho okolí žádná škola není. Budováním škol a vzděláváním místních učitelů se snažíme lidem pomoci dostat se ze začarovaného kruhu chudoby. Spolupracujeme s Člověkem v tísni a doposud jsme díky sbírce v Etiopii vybudovali 15 škol. Tyto děti mají velkou šanci se ve společnosti dobře uplatnit a pozvednout tak její celkovou úroveň. 

  Zajímá vás více?

 • Skautské století

  Projekt, který představuje, jaký byl, je a bude český skauting. 

  Zachycuje příběhy skautských pamětníků i pro příští generace a propojuje mladší a starší generace. V rámci projektu jsou připravovány výukové programy pro skautské oddíly i vzdělávací akce, ve kterých se účastníci na základě historických událostí mohou zamýšlet nad nedávnou historií a přetrvávajícími hodnotami skautingu. 

  Více než 200 nahrávek pamětníků, další historické materiály a informace o akcích, které pořádá Skautské století, najdete na adrese www.skautskestoleti.cz.

  Zajímá vás více?

 • Navigamus

  Název akce “Navigamus” pochází z latiny a v překladu znamená “my plujeme”. Navigamus je celostátní setkání vodních skautů, které se koná každé tři roky. Této nejvýznamnější akce vodních skautů v ČR se účastní vždy kolem 1000 skautů i skautek ze všech koutů republiky z malých i velkých skautských středisek. Námětem je vždy významná historická námořní událost, kterou mohou skauti prožít díky týmovým a skupinovým hrám, outdoorovým aktivitám a závodům.

  Posláním akce je setkávání se, navázání nových kontaktů a přátelství s dalšími skauty z ČR i zahraničí. Zároveň akce prezentuje veřejnosti nabídku volnočasových aktivit pro děti a mládež, umožní jim přímou účast na nich a vodní skauting je veřejnosti představen jako mezinárodní hnutí s výchovným posláním.

  Zajímá vás více?

 • Mikulášský víkend

  Mikulášský víkend je tradiční setkání skautů z celé republiky. Jeho cílem je pomocí série akcí podnítit v mladých lidech ve věku 15–25 let zájem o svět kolem sebe a kulturu. Během víkendu pořádají starší skauti Mikulášský seminář k aktuálním tématům jako např. svoboda a zodpovědnost nebo životní prostředí. Účastníci se mohou zapojit do soutěže skautské tvořivosti nebo tanečního večera.

  Zajímá vás více?

 • Středisko ekologické výchovy Kaprálův mlýn

  Skauti vybudovali a již rok provozují unikátní vzdělávací místo pro mimoškolní výchovu, pobytové středisko ekologické výchovy, které na národní úrovni (tj. pro školy z celé ČR) poskytuje inovativní kurzy. Snaží se mimo jiné i o zabezpečení základny pro ochranu přírody v jižní části Moravského krasu.

  Zajímá vás více?

 • Finanční gramotnost v neformálním vzdělávání

  V poslední době se zcela zřetelně ukazuje, že nedostatečná finanční gramotnost může nepříjemným způsobem ovlivnit život každého z nás. Junák – český skaut se proto zapojil do projektu České rady dětí a mládeže. Připravuje a zkouší v praxi vzdělávací programy pro děti a mládež zaměřených na rozvoj v oblasti finanční gramotnosti.

  Znamená to, že hledá způsoby, jak se naučit zacházet s penězi, vědět, co všechno s nimi můžeme dělat a jak – nakupovat, spořit, vybírat z bankomatu nebo vyměnit za jinou měnu. Klade si za cíl rozvíjet znalosti a dovednosti potřebné k tomu, abychom se mohli orientovat v současné ekonomické realitě.

  Zajímá vás více?

 • Jamboree

  Světová skautská jamboree jsou olympiádou a výstavou EXPO dohromady. Všechny zúčastněné státy mají na jamboree svůj výstavní prostor, tedy jakýsi expo stánek. Čeští skauti prezentují krásnou krajinu České republiky, naše sportovní úspěchy, české vynálezy a samozřejmě také české osobnosti, které zná celý svět. 
  První světové skautské jamboree se uskutečnilo v roce 1920 ve Velké Británii. Od té doby se každé čtyři roky potkávají tisíce skautek a skautů, aby vždy na jiném místě zažili dva týdny plné aktivit a dobrodružství. Hlavním smyslem jamboree je poznávání lidí různých národností, kultur, jazyků a náboženství. Pro skauty je to příležitost, jak poznat spoustu nových přátel, zdokonalit se v angličtině či jiném jazyce a poznat skauting z globálního hlediska.

  Zajímá vás více?

 • Skauti na Zemi

  Skauti na Zemi navazují na kurz Svět po skautech, který se konal v roce 2014, a jsou součástí širšího projektu, kterého se krom Junáka – českého skauta a neziskové organizace NaZemi zúčastňují také skautské a globálně vzdělávací organizace ze Slovenska, Polska, Slovinska, Řecka, Velké Británie i Německa – dohromady 11 organizací ze sedmi zemí. Cílem tohoto širokého projektu je posílit roli skautského hnutí v podpoře důstojného života, lidských práv, rovnosti a spravedlnosti ve světě. Usiluje o to, aby skauti a skautky vnímali svět celistvě a v souvislostech a aby díky tomu dokázali domýšlet dopady svého jednání. Věříme, že toto porozumění přispěje k zodpovědnějšímu rozhodování i chování každého z nás.

  Zajímá vás více?

 • Herní aplikace HopSkoč

  Už žádné starosti s vymýšlením her a programů! Vyvíjíme mobilní aplikaci HopSkoč, která bude databází těch nejlepších herních aktivit pro inspiraci rodičům nebo skautským vedoucím. 

  Zajímá vás více?

 • Skautská energie

  Skautská energie nabízí výhodné ceny na dodávky elektřiny a plynu pro všechny skauty, skautky, jejich rodinné příslušníky, kamarády, kolegy či známé. Můžete tak ušetřit za používání energií v klubovnách, základnách i domácnostech či firmách: na základě naší velké členské základny náš partner každoročně vyjedná co nejvýhodnější nabídku. Díky tomu se Skautská energie již několik let řadí mezi ty nejlevnější energetické služby. A navíc každou spotřebovanou megawatthodinou podpoříte skauty. Přidejte se i vy, stačí oslovit vašeho známého-skauta!

  Zajímá vás více?

Menu sekce Skauting

Projděte se 100letou historií skautingu

1907

Robert Baden-Powell pořádá na ostrově Brownsea první skautský tábor na světě. Vybral si 20 chlapců, kteří byli nadšení jeho příručkou pro průzkumníky, která byla vydána dříve. Chlapci na táboře spolupracovali v malých skupinkách po pěti, v každé pak byl jeden zkušenější a starší člen. Na Brownsea je tak položen metodický základ k družině – nejdůležitější výchovné jednotce ve skautingu.

1908

Po úspěchu prvního tábora začíná Baden Powell psát novou příručku. Vychází Scouting for boys. Skautská výchova od počátku vedla k čestnosti, úctě k hodnotám a lásce k přírodě s cílem záměrné výchovy dobrého občana. Baden-Powell využil přání a zájmů dětí a nabídl jim společný program a hry v malých skupinkách, kde mohly nacházet nové přátele. Skauting rychle proniká do Evropy i zámoří.

 

1912

V létě roku 1911 profesor A. B. Svojsík odjíždí do Anglie, aby poznal zdejší skauty. V roce 1912 vychází jeho kniha Základy Junáctví, na které spolupracoval s tehdejšími představiteli vědy a kultury. V červenci téhož roku začíná první skautský tábor nedaleko hradu Lipnice s třinácti chlapci. V roce 1913 se již skauti zabydlují v prvních podsadových stanech – světovém unikátu, který dodnes obdivují skautky a skauti z celého světa.

Brzy se ke skautingu přidávají dívky. První tábor skautek se koná v roce 1915 u Živohoště.

1918

Během 20. století Junák – český skaut naráží na mnoho překážek při své činnosti. Zpočátku musí překonat 1. světovou válku. Skauti se aktivně účastní při zakládání republiky. V prvních dnech a týdnech svobody a nezávislosti se do služeb československé vlády a jejích orgánů dali čeští skauti, kteří zaručovali spolehlivé a rychlé dodávání listovních zásilek mezi úřady. Vznikají tak první známky s tématikou skautingu na světě.

 

1940

Poprvé je organizace zrušena rozhodnutím K. H. Franka z 28. října 1940, kterému předchází rozehnání a zákazy letních táborů. Během druhé světové války mnoho skautů hájí myšlenky skautingu v ilegálním odboji či za hranicemi protektorátu. Sedm stovek z nich za to zaplatí životem. Někteří čeští skauti pak působí v oddílech v zahraničí, jiní se skryjí i s oddíly v dalších organizacích (Klub českých turistů, Klub Mladého hlasatele). Totalitní režim nedovoluje činnost hnutí, které stojí na demokratických principech.

 

1945 - 1950

Skauting je obnoven již v květnu 1945, poválečné nadšení pro skauting přivádí čtvrt miliónu členů. Další rok je v Praze odstartován 1. ročník Svojsíkova závodu pro družiny. V roce 1946 je vystavěna kamenná mohyla Ivančena v Beskydech na památku popravených skautů účastnících se nacistického odboje.

K obratu dochází v roce 1948. Organizace je začleněna do Svazu československé mládeže a roku 1950 rozpuštěna. Řada činovníků je obětí politických procesů a stráví roky v komunistických žalářích.

1968 - 1970

Další obnovení skautingu přichází v souvislosti s Pražským jarem a 29. března tak organizace oživuje svou činnost. Rozmach činnosti končí s rokem 1970. Skauting je po třetí na dlouhou dobu potlačen. I v tomto následném období pracují některé oddíly v jiných organizacích a daří se jim zachovat i skautský program. České a slovenské oddíly fungovaly i v exilu.

 

1989

Po sametové revoluci v roce 1989 je opět obnovena činnost skautské organizace a 28. prosince téhož roku jsou schváleny stanovy organizace Český Junák – svaz skautů a skautek. Znovu vznikají skautská střediska v mnoha městech. Junák se stává členem mezinárodních skautských organizací. Skauti se opět pouštějí do budování svého hnutí. O jejich činnost je velký zájem a organizace se rozrůstá. V roce 1993 jsou vytvořeny nové organizace pro rozdělenou republiku.

 

2005

Na XI. Valném sněmu Junáka je přijat dokument Charta českého skautingu na počátku 21. století. Předcházela mu mimo jiné úvaha o tom, jak mají vypadat a jaké vlastnosti, schopnosti a dovednosti vzhledem k principům a poslání skautingu mají mít v dnešní době mladí lidé, kteří úspěšně projdou skautskou výchovou. Charta se stává impulsem pro inovaci skautského výchovného programu a pro modernizaci organizace.

2007

Celý svět slaví sté výročí vzniku skautingu. Narozeninové oslavy probíhají i v Praze. Petřínská rozhledna je ověšena skautským šátkem a na Staroměstkém náměstí oslavují skauti z celé České republiky 100 let hnutí, které překonalo všechny myslitelné hranice. Našlo si cestu mezi zeměmi, kulturami a náboženstvími a dokázalo překonat i překážky v těžkých obdobích. Oslavy vrcholí na mezinárodním Jamboree v srpnu v Anglii. Setkává se tu 40 tisíc lidí, aby sdíleli společnou myšlenku: One World – One Promise (Jeden svět – jeden slib).

2012

Organizace za sto let své existence ovlivnila životy tisíců lidí. Můžeme mezi nimi najít právníky, prezidenty, lékaře, politiky, herce, vědce, spisovatele, novináře nebo třeba sportovce. Skauting vychovává silné osobnosti. V roce 2012 se čeští skauti ohlédnou za uplynulým skautským stoletím. Ale před sebou mají silnou budoucnost moderní organizace postavené na prověřených principech a myšlenkách.

 

2015

Za posledních 8 let přibylo více než 25 procent skautů a nárůst v uplynulém roce byl největší za posledních 25 let. Skauti jsou s 53 tisíci členů největší výchovnou organizací pro děti a mládež v zemi. Dobrodružství, příroda, fair play a parta kamarádů prostě táhnou. Navíc největší výchovná organizace pro děti a mládež mění své jméno z dosavadního Junák – svaz skautů a skautek ČR na staronové Junák – český skaut. Tento zkrácený název si skauti a skautky odhlasovali na Valném sněmu v Litomyšli v roce 2014 a vrátili se tak k názvu, který organizace nesla už v době svého vzniku v roce 1914. 

Menu sekce Skauting

Současné vedení Junáka - českého skauta

Fungování celé organizace zajišťuje řada lidí, organizační struktura začíná u středisek, které sdružují jednotlivé oddíly. Svou správu mají i jednotlivé kraje. O celou organizaci se starají lidé, kteří prošli skautskou výchovou a mají k hnutí osobní vztah. Jsou to mladí lidé, kteří vědí, co skauti a skautky potřebují, stejně jako zkušení vedoucí s mnoha léty praxe. Dohromady se snaží zajistit podporu a co nejlepší podmínky dětem i dospělým dobrovolníkům. 

Řídí organizaci v souladu s jejími stanovami, rozhodují o jejím dalším směřování i konkrétních krocích.

 

Kdo vede Junáka?

Menu sekce Skauting

Skautský program

Skautský program je pestrobarevný – náplň činností je různorodá a přizpůsobená jak věku, tak individuálním potřebám dětí. 

V oddílech se potkávají děti a mladí lidé s rozdílnými schopnostmi, různých národností nebo odlišného náboženského vyznání. Skauting je otevřen všem a každému nabízí příležitost navázat nová přátelství.

Skauti prožívají život naplno. Berou ho do svých rukou a dělají to, co je baví. Fotí, píší reportáže, slaňují skály, hrají na kytaru nebo sportují.

Menu sekce Skauting

Co je skauting

Skauting – to jsou kamarádi, přátelé a společenství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty.

Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno. Být aktivní a najít vlastní místo ve světě. Skauting je příležitost rozvíjet nejen sebe, ale i své okolí.

Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní život do svých rukou.

Skautská výchova ctí především tyto hodnoty:

Menu sekce Skauting

Pro média

Aktuální a zajímavá témata z událostí pro děti i veřejnost zveřejňujeme v tiskových zprávách a v novinkách na našem webu.

Junák – český skaut jako největší výchovná organizace u nás pořádá desítky netradičních akcí na regionální i celorepublikové úrovni.

Mnoho akcí je podporováno známými osobnostmi, které se ke skautingu hlásí.

Zanechte nám na sebe kontakt – důležité informace budete mít jako první.

Kontakty

Barbora Trojak
tisková mluvčí organizace
E-mail: barbora.trojak@skaut.cz
Tel.: 731 403 647

 
Nechte si zasílat aktuální informace

Tiskové zprávy

RSS

Stáhněte si skautská loga

Stránka nenalezena

Pravděpodobně nastala jedna z těchto situací

 • do prohlížeče bylo zadáno špatné URL
 • vyhledávač má uloženou neexistující stránku
 • máme na webu špatný odkaz

Doporučujeme přejít na úvodní stránku webu nebo zkusit některý z odkazů v menu. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za způsobené nepříjemnosti.

Tato chyba byla zaznamenána a budeme se ji snažit co nejříve opravit.

Skauting je příležitost pro nové zážitky v každém věku:

Aktuality

Najděte si nejbližší oddíl

 Jsme v každém větším městě – skautská klubovna je možná hned za rohem vašeho domu. Najděte ji na interaktivní mapě, pošlete formulář nebo volejte 234 621 284. Obratem získáte kontakt na nejbližší oddíl. 

hledat oddíl

Informace pro rodiče

Chcete dát své dítě do oddílu? Určitě máte v hlavě řadu otázek, na které byste chtěli najít odpovědi. Kolik to stojí? Jaké vybavení? Jsou skauti pojištění?  Není snad rychlejší cesta, jak najít odpovědi na tyto otázky, než kliknout sem!

Informace pro rodiče

Říkají o nás

„Skauting pro mě znamená šťastné dětství, navázání řady přátelství, vztahů, které přetrvávají celý život. Naučila jsem se tam hrát fair play a vštípila si principy, které bych chtěla, aby jednou přijaly i mé děti. Patří k nim tolerance, respekt k lidem a úcta k přírodě. A hlavně jsem si ve skautu užila spoustu legrace...“

známé osobnosti o skautu

Kateřina Tučková
spisovatelka, kurátorka

Pro skautyEnglish