Skautské projekty – tvoříme lepší svět

Hlavním přínosem skautingu pro svět kolem je příspěvek k výchově mladých lidí v zodpovědné občany. Skauti různého věku se účastní velkých akcí, které pro sebe připravují a zároveň se zapojují do charitativních projektů s přesahem mimo hnutí. Zanechávají svět o trochu lepší, než jaký ho našli.

Akce mají krajský, celorepublikový a někdy i mezinárodní charakter. Smyslem je nejen se naučit nové věci a rozšířit si obzory, ale také potkat nové lidi z různých koutů republiky, Evropy, světa.

 • Betlémské světlo

  Každoročně skauti vozí do České republiky vánoční plamínek Betlémského světla. Světlo se každoročně zapálí v Betlémě a pak putuje do všech domácností napříč Evropou. Pro skauty je Betlémské světlo symbolem míru, přátelství a vánoční pohody. Rozvážením Betlémského světla tak skauti přinášejí naději a radost do mnoha domovů.

  Zajímá vás více?

 • Závody družin

  Závody světlušek a vlčat pro děti do 12 let a Svojsíkův závod pro skautky a skauty mezi 11 a 15 roky prověřují schopnosti a znalosti v praxi. Jednotlivé disciplíny jsou zaměřené na dovednosti využitelné v praktickém životě a mají svůj symbolický rámec.

  V menších skupinách si děti mohou vyzkoušet, jestli zvládají přivolat pomoc, pokud se stanou svědky nehody, zdolat lanovou překážku, napsat SMS zprávu, najít na mapě kostel nebo restauraci a uvařit jednoduché jídlo na ohni.

  Zajímá vás více?

 • Napříč Prahou - přes tři jezy

  Závod Napříč Prahou – přes tři jezy je vodáckou událostí s mnohaletou historií. Koná se každý rok na podzim. Účastníci startují na Císařské louce a na trati dlouhé 6,5 říčních kilometrů překonávají tři pražské jezy, které jsou pro veřejnost otevřené jen jednou ročně, právě při konání tohoto závodu.


  Zajímá vás více?

 • Obrok - párty s tisícovkou přátel

  Jednou za dva roky stráví vždy tisícovka skautů a skautek starších 15 let několik dní na celorepublikovém setkání Obrok. Potkávají se, diskutují s odborníky, navazují kontakty, realizují workshopy i službu pro místní komunitu lidí. Večery pak vyplní zábavou na koncertech nebo posezením v na krátkou dobu postavených čajovnách nebo kavárnách.

  Zajímá vás více?

 • Skauting pro všechny

  Skauting pro všechny je projekt, který spojuje jednotlivce ze skautského hnutí i odborné veřejnosti, pro které je důležitým tématem otevření skautingu pro všechny děti se specifickými potřebami. Jejich cílem je věnovat pozornost formování postojů dětí v oddílech v této oblasti a vytvářet podmínky pro začleňování dětí s různými druhy znevýhodnění do činností oddílů.

  Zároveň pracují na tom, aby vedoucí oddílů měli v této oblasti dostatečnou metodickou podporu. Prvním takovým výstupem je příručka Z nevýhody výhoda.

  Zajímá vás více?

 • Skautský dobrý skutek

  Skauti v květnu 2015 pořádají pilotní ročník nového celostátního projektu skautské služby společnosti. Hlavními cíli konání pilotního ročníku Skautského dobrého skutku je posílit roli dobrého skutku a služby svému okolí jako významné součásti skautské výchovy.

  Dobrý skutek je jedním ze základních prvků skautské výchovy. Není složité z něj odvodit skautský zájem o okolí, o lidi v něm. Skautské oddíly i střediska v různé míře vstupují do svého okolí, aby nabídly svoji pomoc potřebnějším, pro roverský věk je služba jednoznačným imperativem. Je závazkem všech skautek a skautů dělat aspoň jeden dobrý skutek denně.

   

  Zajímá vás více?

 • KAPKA

  KAPKA je humanitární akce skautů a skautek od 15 let, pořádaná ve spolupráci s Nadací pro transplantace kostní dřeně. Jejím cílem je pomoci lidem postiženým nemocemi krvetvorby, například leukémií, a to jak získáváním finančních prostředků, tak prezentací činnosti Nadace.

  Peníze na podporu Nadace získávají skauti během jednoho červnového víkendu za mytí oken automobilů na čerpacích stanicích.

  Zajímá vás více?

 • Postavme školu v Africe

  Téměř každé druhé dítě v Etiopii nechodí do školy. Často prostě proto, že v jeho okolí žádná škola není. Budováním škol a vzděláváním místních učitelů se snažíme lidem pomoci dostat se ze začarovaného kruhu chudoby. Spolupracujeme s Člověkem v tísni a doposud jsme díky sbírce v Etiopii vybudovali 15 škol. Tyto děti mají velkou šanci se ve společnosti dobře uplatnit a pozvednout tak její celkovou úroveň. 

  Zajímá vás více?

 • Skautské století

  Projekt, který představuje, jaký byl, je a bude český skauting. 

  Zachycuje příběhy skautských pamětníků i pro příští generace a propojuje mladší a starší generace. V rámci projektu jsou připravovány výukové programy pro skautské oddíly i vzdělávací akce, ve kterých se účastníci na základě historických událostí mohou zamýšlet nad nedávnou historií a přetrvávajícími hodnotami skautingu. 

  Více než 200 nahrávek pamětníků, další historické materiály a informace o akcích, které pořádá Skautské století, najdete na adrese www.skautskestoleti.cz.

  Zajímá vás více?

 • Navigamus

  Název akce “Navigamus” pochází z latiny a v překladu znamená “my plujeme”. Navigamus je celostátní setkání vodních skautů, které se koná každé tři roky. Této nejvýznamnější akce vodních skautů v ČR se účastní vždy kolem 1000 skautů i skautek ze všech koutů republiky z malých i velkých skautských středisek. Námětem je vždy významná historická námořní událost, kterou mohou skauti prožít díky týmovým a skupinovým hrám, outdoorovým aktivitám a závodům.

  Posláním akce je setkávání se, navázání nových kontaktů a přátelství s dalšími skauty z ČR i zahraničí. Zároveň akce prezentuje veřejnosti nabídku volnočasových aktivit pro děti a mládež, umožní jim přímou účast na nich a vodní skauting je veřejnosti představen jako mezinárodní hnutí s výchovným posláním.

  Zajímá vás více?

 • Mikulášský víkend

  Mikulášský víkend je tradiční setkání skautů z celé republiky. Jeho cílem je pomocí série akcí podnítit v mladých lidech ve věku 15–25 let zájem o svět kolem sebe a kulturu. Během víkendu pořádají starší skauti Mikulášský seminář k aktuálním tématům jako např. svoboda a zodpovědnost nebo životní prostředí. Účastníci se mohou zapojit do soutěže skautské tvořivosti nebo tanečního večera.

  Zajímá vás více?

 • Středisko ekologické výchovy Kaprálův mlýn

  Skauti vybudovali a již rok provozují unikátní vzdělávací místo pro mimoškolní výchovu, pobytové středisko ekologické výchovy, které na národní úrovni (tj. pro školy z celé ČR) poskytuje inovativní kurzy. Snaží se mimo jiné i o zabezpečení základny pro ochranu přírody v jižní části Moravského krasu.

  Zajímá vás více?

 • Finanční gramotnost v neformálním vzdělávání

  V poslední době se zcela zřetelně ukazuje, že nedostatečná finanční gramotnost může nepříjemným způsobem ovlivnit život každého z nás. Junák – český skaut se proto zapojil do projektu České rady dětí a mládeže. Připravuje a zkouší v praxi vzdělávací programy pro děti a mládež zaměřených na rozvoj v oblasti finanční gramotnosti.

  Znamená to, že hledá způsoby, jak se naučit zacházet s penězi, vědět, co všechno s nimi můžeme dělat a jak – nakupovat, spořit, vybírat z bankomatu nebo vyměnit za jinou měnu. Klade si za cíl rozvíjet znalosti a dovednosti potřebné k tomu, abychom se mohli orientovat v současné ekonomické realitě.

  Zajímá vás více?

 • Jamboree

  Světová skautská jamboree jsou olympiádou a výstavou EXPO dohromady. Všechny zúčastněné státy mají na jamboree svůj výstavní prostor, tedy jakýsi expo stánek. Čeští skauti prezentují krásnou krajinu České republiky, naše sportovní úspěchy, české vynálezy a samozřejmě také české osobnosti, které zná celý svět. 
  První světové skautské jamboree se uskutečnilo v roce 1920 ve Velké Británii. Od té doby se každé čtyři roky potkávají tisíce skautek a skautů, aby vždy na jiném místě zažili dva týdny plné aktivit a dobrodružství. Hlavním smyslem jamboree je poznávání lidí různých národností, kultur, jazyků a náboženství. Pro skauty je to příležitost, jak poznat spoustu nových přátel, zdokonalit se v angličtině či jiném jazyce a poznat skauting z globálního hlediska.

  Zajímá vás více?

 • Skauti na Zemi

  Skauti na Zemi navazují na kurz Svět po skautech, který se konal v roce 2014, a jsou součástí širšího projektu, kterého se krom Junáka – českého skauta a neziskové organizace NaZemi zúčastňují také skautské a globálně vzdělávací organizace ze Slovenska, Polska, Slovinska, Řecka, Velké Británie i Německa – dohromady 11 organizací ze sedmi zemí. Cílem tohoto širokého projektu je posílit roli skautského hnutí v podpoře důstojného života, lidských práv, rovnosti a spravedlnosti ve světě. Usiluje o to, aby skauti a skautky vnímali svět celistvě a v souvislostech a aby díky tomu dokázali domýšlet dopady svého jednání. Věříme, že toto porozumění přispěje k zodpovědnějšímu rozhodování i chování každého z nás.

  Zajímá vás více?

 • Herní aplikace HopSkoč

  Už žádné starosti s vymýšlením her a programů! Vyvíjíme mobilní aplikaci HopSkoč, která bude databází těch nejlepších herních aktivit pro inspiraci rodičům nebo skautským vedoucím. 

  Zajímá vás více?

 • Skautská energie

  Skautská energie nabízí výhodné ceny na dodávky elektřiny a plynu pro všechny skauty, skautky, jejich rodinné příslušníky, kamarády, kolegy či známé. Můžete tak ušetřit za používání energií v klubovnách, základnách i domácnostech či firmách: na základě naší velké členské základny náš partner každoročně vyjedná co nejvýhodnější nabídku. Díky tomu se Skautská energie již několik let řadí mezi ty nejlevnější energetické služby. A navíc každou spotřebovanou megawatthodinou podpoříte skauty. Přidejte se i vy, stačí oslovit vašeho známého-skauta!

  Zajímá vás více?

Pro skautyEnglish